Varhaiskasvatusta ohjaavat arvot

 

Lapsilähtöisyys, nähdään lapsi arvokkaana ainutlaatuisena yksilönä osana ryhmää.

Päiväkoti Satumaa tarjoaa kodinomaisen hoitopaikan, jossa lapset saavat olla lapsia.  turvallista, kiireetöntä, laadukasta varhaiskasvatusta, jossa lasten yksilölliset toiveet, tarpeet, ikä sekä kehitystaso huomioidaan niin pedagogisissa kuin perushoidollisissakin tilanteissa. Lapset kohdataan arvokkaina yksilöinä. Meillä on toiminnassamme rajat ja yhteiset säännöt, opettelemme kunnioittamaan toinen toisiamme. Lasten ideoita ja ajatuksia kuunnellaan ja heidän ajatuksensa otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa. Meille on tärkeää, että lapsi tuntee olevansa tärkeä osa ryhmää johon kuuluu.

 

Turvallisuus kasvaa, kehittyä ja oppia pienessä ryhmässä tuttujen lasten ja aikuisten kanssa.

Pienessä ryhmässä lapsen on turvallista ja mukavaa leikkiä, tutkia ympäristöä, opetella sosiaalisia taitoja ja mikä parasta lapsi tulee kuulluksi, nähdyksi ja huomioiduksi hoitopäivän aikana. Aikuiset tarjoavat turvalliset leikki- ja toimintavälineet sekä turvalliset tilat leikkiä. Riittävä aikuisten määrä takaa lapsille turvalliset puitteet leikki sisällä, ulkona tai liikkua retkillä. Retkillä käytetään huomioliivejä.

 

Lapsille luontaiset tavat toimia, arvostetaan, kunnioitetaan ja vaalitaan leikkiä, liikuntaa, tutkimista ja taiteellista ilmaisua.

Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella. Lapsi oppii hänelle ominaisten toimintatapojen avulla itsestään ja samalla se lisää hänen hyvinvointiaan ja käsitystä itsestään sekä lisää hänen osallistumismahdollisuuksiaan. Lapselle ominaiset tavat toimia otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa sekä toteutuksen muodoissa.

 

Erilaisuuden hyväksyminen. Olemme kaikki erilaisia, ainutlaatuisia yksilöitä. Meillä jokaisella on omat erityispiirteemme, taustamme, ajatuksemme ja mielipiteemme. Opettelemme jo pienestä pitäen kunnioittamaan toisiamme ja hyväksymään toisemme sellaisina kuin olemme. Opettelemme sosiaalisia taitoja ryhmässä sekä hyviä käytöstapoja.

 

Kasvatuskumppanuus, huoltajat ovat lapsensa parhaita asiantuntijoita ja heidän kokemuksensa, tietonsa ja arvonsa kunnioittaminen ja huomioiminen on meille tärkeää.

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö eli kasvatuskumppanuus on toimintamme perusajatuksia ja sillä on tärkeä merkitys varhaiskasvatuksessa. Yhteistyömme tavoitteena on yhteinen sitoutuminen lasten terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen. Kasvatusyhteistyötämme tukevat luottamuksen rakentaminen, tasa-arvoinen vuorovaikutus sekä keskinäinen kunnioitus. On tärkeää, että kaikki lapsen ympärillä toimivat aikuiset, niin huoltajat kuin henkilökuntakin voivat hyvin.

Kannustamme ja toivomme vanhempien myös osallistuvan varhaiskasvatuksen toiminnan kehittämiseen ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun sekä kehittämiseen yhdessä henkilökunnan ja lasten kanssa. Meille on tärkeää, että Satumaa on päiväkoti, jonne vanhemmat mielellään jättävät lapsensa hoitoon, jonne lasten on hyvä ja turvallinen tulla ja jonne myös työntekijät tulevat mielellään.

 

Ammattitaitoinen henkilökunta, innostunut sekä innostava, iloinen ja kannustava henkilökunta ovat avain laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumiselle.

Työntekijät ovat ammattitaitoisia ja motivoituneita kehittämään lapsilähtöistä ja laadukasta varhaiskasvatusta. Työntekijöiden hyvinvointi ammattitaito, motivoituneisuus sekä hyvinvointi ovat ensisijaisen tärkeitä laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumiselle. Työnteon pitää olla motivoivaa, palkitsevaa ja riittävän haasteellista. Työntekijöiden ammattitaidon kehittyminen ja kouluttaminen, elinikäinen oppiminen on tärkeää.

?>